DANH MỤC
   LIÊN KẾT WEBSITE
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
TT TÊN CÔNG VIỆC MẪU GHI CHÚ
QUY TRÌNH CHUNG:
         Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
         Bước 2. Nộp hồ sơ tại văn phòng trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
     - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.
     - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.
        Bước 3. Đúng thời gian hẹn, cá nhân đến văn phòng trường để nhận kết quả
- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.
- Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
I THỦ TỤC RÚT HỒ SƠ, HỌC BẠ
a./- Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xin rút hồ sơ, nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./- Thời gian thực hiện:
           01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 1
II THỦ TỤC CẤP LẠI HỌC BẠ
a./- Trình tự:
          Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường
    Hồ sơ gồm:
                    - Đơn xin cấp lại học bạ.
                    - 01 Ảnh 4x6.
            Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
        Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
        Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./- Thời gian thực hiện:
            01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./- Lệ phí: 5000đ/ lần cấp lại.
Mẫu 2
III THỦ TỤC XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP
a./- Trình tự:
              Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường
               Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
               Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
Cá nhân có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa.
b./- Thời gian thực hiện:
              01 buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 3
IV THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN
a./- Trình tự:
           Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường. Hồ sơ gồm:
                   1. Đơn đề nghị chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến (THPT Tân Hồng).
                    2. Học bạ THPT bản chính;
                   3. Bằng tốt nghiệp THCS bản chính (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);
                    4. Bản sao giấy khai sinh;
                    5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;
                     6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
                    7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với những học sinh chuyển đến ngoài tỉnh);
                    8. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến (đối với những học sinh chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố khác đến).(Nếu có).
          Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.
            + Nếu hợp lệ: Vào sổ chuyển đến và báo Phó Hiệu trưởng phụ trách văn phòng để biết sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trình diện GVCN vào học.
            + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn PHHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
b./ Thời gian thực hiện:
Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ thực hiện ngay trong buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 4
V THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐI
a./- Trình tự:
              Bước 1: Cá nhân đến văn phòng trường hoàn thiện mẫu đơn xin chuyển đi.
              Bước 2: Cá nhân đến trường cần chuyển đến trình đơn xin chuyển trường, nếu đồng ý tiếp nhận, Hiệu trưởng ký vào đơn xin chuyển trường, PHHS mang đơn đó trở lại văn phòng trường THPT Tân Hồng.
              Bước 3: Văn phòng trường cho PHHS rút hồ sơ, vào sổ chuyển đi, photo giữ lại giấy chuyển trường, cấp giấy giới thiệu đến Sở GD và trường chuyển đến.
               Bước 4: PHHS đến Sở Giáo dục xin giấy trúng tuyển lớp 10, giấy giới thiệu đến Sở GD của trường chuyển đến (nếu chuyển ngoài tỉnh).
               Bước 5: PHHS nộp toàn bộ hồ sơ cho trường chuyển đến.
b./- Thời gian thực hiện:
        + Nếu đơn chuyển đến đã được ký tiếp nhận, giải quyết ngay trong buổi làm việc.
        + Nếu đơn chưa được ký tiếp nhận, hướng dẫn PHHS hoàn thiện hồ sơ.
c./- Lệ phí:
Mẫu 4
VI THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG
a./- Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận đang học tại trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xác nhận (mẫu 5), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
         Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
         Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
b./- Thời gian thực hiện:
            01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 5
VII THỦ TỤC PHÚC KHẢO BÀI THI
a./- Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu phúc khảo bài thi, hoàn chỉnh mẫu đơn xin phúc khảo (mẫu 6), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Bước 3: Cán bộ văn phòng tổng hợp đơn phúc khảo, phối hợp với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thực hiện rút bài thi, chấm phúc khảo, công bố kết quả phúc khảo.
b./- Thời gian thực hiện:
            03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 6
VIII THỦ TỤC RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
a./- Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân liên hệ văn thư trường, xuất trình chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (có họ tên, ngày sinh của học sinh cần rút bằng TN).
            Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, hộ khẩu, đối chiếu CMND, nếu hợp lệ cho PHHS ký nhận vào sổ cấp phát bằng.
b./- Thời gian thực hiện:
                        01 buổi làm việc
c./ Lệ phí: 2000 đồng.
IX THỦ TỤC XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH THPT
a./ Trình tự:
            Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận hoàn thành chương trình THPT, hoàn chỉnh mẫu đơn xin phúc khảo (mẫu 7), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.
            Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
            Cán bộ phụ trách kiểm sổ GTGĐ lớp 12 của học sinh cần xác nhận kết quả. Nếu hợp lệ, thực hiện hoàn chỉnh mẫu xác nhận (mẫu 7a), trình Phó Hiệu trưởng ký.
           Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
b./- Thời gian thực hiện:
            01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.
c./- Lệ phí:
Mẫu 7
Mẫu 7a
X THỦ TỤC CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP THCS
a./ Trình tự:
                Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chỉnh sửa bằng THCS, liên hệ văn phòng trường hoàn thiện mẫu đơn (mẫu 8), trình cho tổ trưởng chuyên môn ký duyệt.
               Bước 2: Cá nhân mang đơn đến VP trường kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận.
               Bước 3: Cá nhân hồ sơ đến phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân hồng để điều chỉnh.
                        Hồ sơ gồm:
                               - Đơn xin điều chỉnh bằng THCS (có dán ảnh)
                               - Bằng TN THCS (bản chính).
                               - Giấy khai sinh, Quyết định điều chỉnh khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh.
                              - CMND

b./- Thời gian thực hiện:
            Trước khi nghỉ phép 02 ngày
c./- Lệ phí:
Mẫu 8
XI THỦ TỤC GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN PHÉP CỦA GIÁO VIÊN
a./ Trình tự:
                Bước 1: Cá nhân giáo viên có nhu cầu nghỉ phép liên hệ văn phòng trường hoàn thiện mẫu đơn xin phép (mẫu 9), trình cho tổ trưởng chuyên môn ký duyệt.
               Bước 2: Cá nhân mang đơn đến trình trực tiếp cho Hiệu trưởng xem xét ký duyệt.
               Bước 3: Cá nhân nộp đơn cho văn phòng trường để cập nhật theo dõi.
b./- Thời gian thực hiện:
            Trước khi nghỉ phép 01 ngày
c./- Lệ phí:
Mẫu 9

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC TRỰC TUYẾN
    Bước 1: Cá nhân xem các thủ tục bên trên, tải và điền đầy đủ biểu biểu mẫu tương ứng.
    Bước 2: Gởi file biểu mẫu đã điền vào địa chỉ email sau:
                            thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
              hoặc:    lequocvinh.tanhong@gmail.com

    Bước 3: Khi nhà trường nhận được yêu cầu sẽ thực hiện và thông báo kết quả qua địa chỉ mail của cá nhân.
    Bước 4: Cá nhân đến liên hệ văn phòng trường đề nhận kết quả.

cá nhân có thể liên hệ trước qua số điện thoại sau: 0902830201 hoặc 0911878212 (gặp Thầy Vinh, Phó Hiệu trưởng, phụ trách công tác văn phòng).
 
                                                                                                                                  Trường THPT Tân Hồng
Chia Sẻ Thông Tin  In Ấn  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Địa chỉ: Số 179 - Nguyễn Huệ - Khóm 2 - Thị trấn Sa Rài - Tân Hồng - Đồng Tháp
Điện thoại: 02773830035; FAX: 02773830035; VP: 02773830642; 
Email: thpt.tanhong.dongthap@moet.edu.vn
Admin: Thầy Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201); 
Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com
26 Tháng Chín 2018    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Bản quyền thuộc trường THPT Tân Hồng - Tân Hồng - Đồng Tháp | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin